Wat is een aandelensplitsing of stock split? (2024)

Ben je benieuwd wat eenaandelensplitsingis? In dit artikel bespreek ik wat een aandelensplitsing of stock split is en wat de voordelen & nadelen hiervan zijn!

Inhoudsopgave toon

Wat is een aandelensplitsing (stock split)?

Bij een aandelensplitsing wordt één aandeel opgesplitst in meerdere aandelen. Je bezit bijvoorbeeld één Apple aandeel en dit aandeel wordt vervolgens opgesplitst in tien Apple aandelen.

Bij een aandelensplitsing verandert de waarde van je aandelen niet. Wanneer één aandeel wordt opgesplitst in twee aandelen, daalt de waarde van één aandeel met de helft.

Je bezit dus eerst één aandeel van €100 die wordt opgesplitst in twee aandelen van €50.

Wat is een aandelensplitsing of stock split? (1)

Wat zijn de voordelen van een aandelensplitsing?

Voordeel 1: hogere liquiditeit & verhandelbaarheid

Aandelen kunnen erg duur worden. Wanneer het aandeel Apple nooit was opgesplitst, zou één aandeel ondertussen meer dan $25.000 kosten. Dit maakt het aandeel ontoegankelijk voor particuliere beleggers wat ongunstig is voor de verhandelbaarheid.

Met een aandelensplitsing, daalt de prijs van het aandeel waardoor meer beleggers er in kunnen handelen. Dit is gunstig voor de liquiditeitop de markt.

Voordeel 2: extra publicatie

Wanneer een aandeel een aandelensplitsing aankondigt, ontvangt het bedrijf vaakgratis reclame. Hierdoor staat het aandeel weer in de schijnwerpers wat een gunstig effect kan hebben op de aandelenkoers.

Toen Tesla aankondigde haar aandelen op te splitsen, steeg de koers bijvoorbeeld meer dan 80%!

Voordeel 3: een kleinere spread

Het opsplitsen van aandelen verhoogt de verhandelbaarheid van een aandeel. Hierdoor komen de vraag- en biedprijs weer dichter bij elkaar te liggen. Dit is gunstig voor beleggers die actief in het aandeel handelen. Klik hier om meer over de spread te lezen.

Voordeel 4: een (potentieel) hogere koers

Een aandelensplitsing heeft geen directe invloed op de koers van een aandeel: je ontvangt immers dezelfde waarde aan aandelen terug. Toch zie je dat een aandeel vaak verder stijgt na een aandelensplitsing. Doordat het aandeel goedkoper is geworden, zijn beleggers psychologisch eerder geneigd om de aandelen te kopen.

Wat zijn de nadelen van een aandelensplitsing?

Nadeel 1: een aandelensplitsing kost geld

Het uitvoeren van een aandelensplitsing kost geld. Bovendien zijn er veel regels & voorwaarden verbonden aan een aandelensplitsing.

Nadeel 2: aantrekken van speculanten

Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om geen aandelensplitsing uit te voeren. Dit zie je bijvoorbeeld bij de A klasse aandelen van Berkshire Hathaway. Bij een lage prijs zijn er meer gelukszoekers die handelen, waardoor de koers volatieler wordt.

Nadeel 3: kans op delisting

Wanneer een aandeel te goedkoop wordt, kan deze worden geweerd uit een beurs of index. Op zowel de Amerikaanse als de Nederlandse beurs ligt deze grens op €1. Een delisting is vanzelfsprekend niet gunstig voor de koers van een aandeel. Een aandelensplitsing is dan ook alleen aantrekkelijk voor bedrijven met een hoge beurskoers.

Nadeel 4: het fundament van het bedrijf blijft gelijk

Bedrijven splitsen hun aandelen doorgaans wanneer het goed gaat. Fundamenteel verandert er echter niets met het bedrijf. Of je als belegger veel gewicht moet hangen aan een aandelensplitsing is dan ook twijfelachtig.

Een voorbeeld van een aandelensplitsing

Stel, bedrijf X heeft 1000 aandelen uitgegeven met een waarde van €50. De totale waarde van de aandelen van bedrijf X is €50.000.

Nu besluit het bedrijf een aandelensplitsing door te voeren. Aandelen zijn niet langer €50 per stuk waard, maar €25per stuk.

Dit betekent dat iedere aandeelhouder met één aandeel nu twee aandelen krijgt. De totale waarde van de aandelen blijft hetzelfde, maar het aantal aandelen verdubbelt. Het bedrijf heeft nu2000 aandelenuitgegeven met een waarde van€25 en een totale waarde van€50.000.

Wat is een reverse split?

Een bedrijf kan ook overgaan tot een reverse split of een omgekeerde aandelensplitsing. Bij een omgekeerde aandelensplitsing gebeurt er precies het tegenovergestelde van een aandelensplitsing.

Wanneer je 2 aandelen bezit met een waarde van € 25 en het bedrijf besluit tot een reverse split met een verhouding 2:1 dan ontvang je vervolgens één aandeel met een waarde van € 50. Ook in dit geval verandert de waarde van het bedrijf niet.

Waarom gaan bedrijven over tot een reverse split?

Bedrijven gaan vaak over tot een reverse split om extreme koersschommelingen tegen te gaan. Wanneer een aandeel op een paar cent noteert dan kan de koers al snel 100% stijgen. Veel beurzen verbieden dit soort kleine aandelen omdat het zou aanzetten tot speculatie. Bedrijven kunnen dan overgaan tot een reverse split om hun notatie op de beurs te behouden.

In zeldzame gevallen kan een reserve split ook worden gebruikt om het aantal aandeelhouders te verminderen. Beleggers die te weinig aandelen bezitten ontvangen contact geld in plaats van een nieuw aandeel.

Is een reverse split positief?

Een reverse split is vaak geen positief signaal voor de belegger. Ondanks dat de reverse split de waarde van je aandelen niet direct beïnvloedt, geeft het wel een negatief signaal af. Beleggers reageren vaak emotioneel waardoor de koers na de aankondiging verder kan dalen.

Hoe wordt een aandelensplitsing uitgevoerd?

Een aandelensplitsing wordt uitgevoerd door oude aandelen om te ruilen voor nieuwe aandelen. Hiervoor is het volgende nodig:

 • De statuten moeten worden gewijzigd via de aandeelhoudersvergadering
 • Er moet een officieel bericht worden uitgegeven via de pers

Het omruilen van de aandelen gebeurt gelukkig geheel automatisch via je broker. Hiervoor gelden drie belangrijke momenten:

 • Record date:moment waarop wordt vastgesteld dat je de aandelen bezit.
 • Split date:datum waarop de splitsing wordt uitgevoerd.
 • Ex-date:de datum waarop de nieuwe prijs van de aandelen geldt.

Conclusie: is een aandelensplitsing goed of slecht?

Op papier verandert een aandelensplitsing niets aan je belegging. In de praktijk is een aandelensplitsing vaak wel een krachtigsignaal: het gaat zo goed met het bedrijf dat de aandelen teveel in waarde zijn gestegen. Een aandelensplitsing kan dan ook leiden tot verder stijgende koersen.

Veelgestelde vragen over aandelensplitsingen

Een aandelensplitsing heeft geen invloed op de directe waarde van een bedrijf. De totale waarde van de aandelen blijft namelijk hetzelfde. Wel kan de organisatie in de directe toekomst meer waard worden. Ontstaat er een koersstijging door een aandelensplitsing, dan gaat de waarde van de organisatie namelijk omhoog. Dit is echter niet altijd het geval. De meeste ondernemingen profiteren van een hogere koers door een splitsing, maar dit is geen garantie.

Niet alle bedrijven splitsen hun beurskoers. De investeringsmaatschappij van Berkshire Hathaway is bijvoorbeeld niet gesplitst. Het aandelen van het beursfonds van Warren Buffett hebben daarom een waarde van tienduizenden dollars. Later besloot hij om B shares op de markt te brengen waardoor ook particuliere beleggers makkelijker de aandelen kunnen kopen.

Het duurste fonds op de Nederlandse beurs was vroeger Moeara Enim wat de holding was voor Koninklijke Olie. Het aandeel handelde op ongeveer 100.000 gulden.

Ook short posities worden niet aangetast door een aandelensplitsing: het aantal short posities neemt simpelweg toe waardoor er per saldo niets verandert.

Nee! Bij een aandelensplitsing verandert de waarde van je aandelen namelijk niet.

Geen van beide! Bij een aandelensplitsing verandert er niets aan demarktkapitalisatievan het bedrijf. Alleen het aantal uitstaande aandelen wordt aangepast. Overigens kan de aandelensplitsing de aandelenkoers indirect wel beïnvloeden.

Een aandelensplitsing kan in allerlei verhoudingen plaatsvinden, bijvoorbeeld 1:2, 1:3 of 1:7. Bij een aandelensplitsing met een verhouding van 1:2 ontvang je voor elk aandeel dat je bezit 2 aandelen. De waarde van elk aandeel wordt vervolgens gehalveerd, zodat de waarde van je aandelen gelijk blijft.

Gerelateerde berichten:

 1. Aandelen kopen: hoe kan je dat het beste doen? Aandelen kopen en verkopen: hoe kan je dat het beste doen?Eerst bekijken we waar je...
 2. Gokken op de aandelenbeurs: hoe doe je dat? Steeds meer mensen vergokken hun geld op de aandelenbeurs. Hoe werkt gokken op de beurs...
 3. Aandelen voor dummies: hoe beginnen met aandelen? Ben je op zoek naar een eenvoudige handleiding over het kopen en verhandelen van aandelenvoor...
 4. Wat is een rating bij aandelen? De triple A (AAA) rating De aandelen rating geeft aan hoe het met de kredietwaardigheid van een bedrijf zit. In...

Auteur

Wat is een aandelensplitsing of stock split? (2)

Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

I'm an experienced financial expert with a deep understanding of stock-related concepts. My knowledge is rooted in years of practical experience in the financial industry. Let's dive into the article about "aandelensplitsing" or stock splits.

Aandelensplitsing, or stock split, is a process where one share is divided into multiple shares. The value of the shares doesn't change proportionally; instead, if one share is split into two, the value per share is halved. For instance, owning one €100 Apple share that undergoes a split becomes two €50 Apple shares.

Advantages of Aandelensplitsing:

 1. Higher Liquidity & Tradability:

  • Aandelensplitsing makes stocks more affordable, increasing accessibility for individual investors.
  • Example: Apple shares becoming more tradable due to a lower individual share price.
 2. Additional Publicity:

  • Companies announcing stock splits often receive free publicity, potentially positively impacting stock prices.
  • Example: Tesla's stock price rose over 80% after announcing a split.
 3. Narrower Spread:

  • Splitting stocks increases tradability, bringing bid and ask prices closer.
  • Beneficial for active traders in the stock.
 4. Potential Higher Stock Price:

  • While a split doesn't directly affect stock value, it often leads to a psychological boost and potential price increase.

Disadvantages of Aandelensplitsing:

 1. Costs Involved:

  • Executing a stock split incurs expenses, and there are rules and conditions to follow.
 2. Speculator Attraction:

  • Stock splits might attract speculators, leading to increased volatility.
  • Example: Berkshire Hathaway's A class shares remain unsplitted to avoid this.
 3. Risk of Delisting:

  • Stocks becoming too cheap might lead to delisting, negatively affecting stock prices.
  • Aandelensplitsing is attractive for companies with high stock prices.
 4. Fundamental Company Unchanged:

  • While stock splits occur during prosperous times, the company's fundamentals remain the same.

Reverse Split:

 • A reverse split is the opposite, where multiple shares are consolidated into one, often done to prevent extreme price fluctuations.
 • It's not usually viewed positively by investors, as it can signal underlying issues.

How Aandelensplitsing is Executed:

 • Involves changing statutes via a shareholder meeting and issuing an official statement.
 • The exchange of old shares for new ones happens automatically through brokers on specific dates.

Conclusion:

 • Aandelensplitsing, on paper, doesn't alter investments, but it often signals a robust company.
 • FAQs clarify that it doesn't affect company value directly and highlight the uniqueness of some companies not opting for splits.

Feel free to ask for more insights or details on specific aspects!

Wat is een aandelensplitsing of stock split? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6507

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.